ХИДРОГЕОЛОШКИ РАБОТИ

Сте патувале ли некаде без претходно да знаете каде ќе одите? НЕ?
Тогаш, зошто да бушите за вода без претходно да испитате каде е водата и на која длабочина е?


1. Пронаоѓање подземни води со локатор, по МЕТОДА 1 – Цена: 300 ЕUR
Со оваа метода ги лоцираме најсилните подземни води, односно пронаоѓаме каде има пресек на две подземни води, за да се добие најголемата количина вода што може да се најде на таа локација. Ќе добиете информација каде треба да се изврши дупчењето. Оваа метода не дава информација на која длабочина се водите и колку длабоко треба да се дупчи. Доколку дупчењето ќе го врши нашата фирма, целиот платен износ за испитувањето ќе биде одбиен од износот што на крајот ќе треба да го платите за дупчењето. 

ГАРАНЦИЈА: Во случај да издупчиме и воопшто да нема вода до договорената длабочина, износот платен за испитувањето ќе Ви го вратиме 100% во целост! Тоа не значи дека е направена грешка при испитувањето на подземните води, туку најверојатно не сме ја постигнале потребната длабочина.

2. Пронаоѓање подземни води со сеизмо-електричен геофизички инструмент, по МЕТОДА 2 – Цена: 600 ЕUR
Со оваа метода се добиваат попрецизни и подетални информации за подземните води. Освен што ќе дознаете каде ќе треба да се врши дупчењето, ќе добиете информација за водопропусливоста на почвата, како и информација колку метри ќе треба да се дупчи за да се дојде до најдобрите подземни води на испитаната локација. Доколку дупчењето ќе го врши нашата фирма, 300 EUR од платениот износ за испитувањето ќе биде одбиен од износот што ќе треба да го платите за услугата за дупчење, а остатокот останува за покривање на трошоците направени при испитувањето со сеизмо-електричниот геофизички инструмент. 

ГАРАНЦИЈА: Во случај да издупчиме и да нема вода до предвидената длабочина со испитувањето, износот платен за испитувањето ќе Ви го вратиме 100% во целост! Оваа метода на пронаоѓање подземни води има повеќе од 80% точност, што ја прави една од најпрецизните методи во светот. Доколку по Ваша желба се дупчи поплитко од онаа длабочина што е препорачана согласно нашето испитување, а при тоа воопшто нема да се добие вода, износот за испитувањето ќе го задржиме во целост. 

3. МАШИНСКО ДУПЧЕЊЕ вршиме со мошне моќна машина, која без проблем дупчи во секаков терен - земја, песок, чакал, глина, камен и др. Нејзини димензии се: широчина 250 cm и височина 320 cm, проверете дали ја собира кај Вас.

Дупчиме со пречник 200 mm, a цената за услугата за дупчење не зависи од теренот, туку од длабочината:
• дупчење до 50 m = 40 EUR/m
• дупчење до 100 m = 50 EUR/m
• дупчење над 100 m = 60 EUR/m

Во цената на услугата за дупчење не влегуваат трошоците за дебелоѕидни PVC цевки со навој, кои може самите да ги купите или ние да ги донесеме по актуелни цени (ф113 = 4,5-5,5 EUR/m; ф125 = 5,5-6,5 EUR/m; ф140 = 7-8 EUR/m во зависност од пречникот и од производителот), а ќе наплатиме само толку метри цевки, колку што ќе искористиме.

Во цената на услугата за дупчење не влегува и трошокот за набавка на чакал за изведба на дренажата (Вие набавувате чакал по наша препорака за неговата димензија, а ние го вградуваме во бушотината и правиме дренажа).

Исто така, доколку имаме потреба од дополнителни количини вода (ние си носиме одредена количина со нас), Вие треба да ни обезбедите вода (од чешма доколку имате вода, од резервоари или цистерна). Обично не ни требаат големи количини вода, но тоа зависи од теренот (станува збор за само неколку кубни метри вода).

Кога ќе завршиме со дупчењето, ние правиме прочистување на бушотината со air-lift, кој влегува во цената што ја плаќате за дупчењето, па дури потоа ги вградуваме PVC цевките и ја изработуваме дренажата околу цевката.

Нашата фирма не вградува потопни пумпи за вода, но можеме да Ви дадеме совет каква пумпа да набавите (тоа ќе го знаеме после дупчењето), а можеме да Ви обезбедиме и стручно лице кое ќе ја заврши целата работа што следува после дупчењето (набавка и вградување потопна пумпа, нејзино поврзување со постоечката водена инсталација во куќата, филтрирање и третман на водата и друго).

ГАРАНЦИЈА: Доколку сме извршиле испитување, а потоа и сме дупчеле, во случај сепак воопшто да нема вода, плаќате само 50% од цената за услугата за дупчење. Во случај да не сме извршиле испитување, а сме извршиле дупчење на место кое Вие сте ни го посочиле, тогаш ризикот е целосно Ваш, затоа што ќе треба да го платите целиот износ за извршената услуга, без оглед на тоа дали има или нема вода.

Плаќањето се врши веднаш по извршената работа. Сите погоре спомнати цени се без вклучен ДДВ од 18%.

Видео


Фотографии

Контакт

This will be replaced with the Google Map.

Адреса

ул. 1520 бр. 6 (Индустриска зона Пинтија)
1000 Скопје

Телефон

075 30 60 30, (02) 2 784 084

Е-mail

info@anima.com.mk